НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Одељење локалне пореске администрације

Адреса:
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове,
Одељење за локалну пореску администрацију
ул. Томе Живановића бр.10, 35250 Параћин

Радно време
 

Шалтер за ЛПА налази се у услужном центру општине и ради сваког радног дана са странкама од 08-15:30 часова

 Обавештење

 

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима су од 1. јануара доступне „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације ОВДЕ Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА да виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак. Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза. На сајту Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА (https://lpa.gov.rs) доступна је контакт форма, где сви грађани, предузетници, правна лица могу да се обрате са питањима. Све информације о стању на рачунима које администрира локална пореска администрација Параћин, као и обрасце пријава и помоћ око попуњавања истих, обвезници који не желе да користе погодностиЈединственог информационог систем локалне пореске администрације (https://lpa.gov.rs ),могу добити у Услужном центру општинске управе, на шалтеру бр.12, или телефоном на број 035/569-243. 

У оквиру Општинске управе општине Параћин формирано је Одељење за локалну пореску администрацију које је почело са радом 01.01.2009. године. Ово одељење је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних изворних јавних прихода. 

Одељење за локалну пореску администрацију врши:
- утврђивање, контролу и наплату изворних прихода остварених на територији општине Параћин - канцеларијску и теренску контролу ради провере утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе
- послове првостепеног поступка код утвђивања изворних прихода општине
-пружање стручне помоћи пореским обвезницима по основу изворних јавних прихода
- води пореско књиговодство за изворне приходе општине
- издаје уверења правним лицима, предузетницима и физичким лицима о чињеницама о којима води службену евиденцију
- примењује јединствени информациони систем за изворне јавне приходе


Пореска пријва за утврдјивање пореза на имовину до 31. 12. 2013.
Preuzmite zahtev   →   za pravna lica   za fizička lica

Пореска пријва за утврдјивање пореза на имовину од 01. 01. 2014.
Preuzmite zahtev     za pravna lica   za fizička lica

Пореска пријва за утврдјивање пореза на имовину од 01. 01. 2019.
Preuzmite zahtev     za pravna lica   za fizička lica

 

Prijava za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme Preuzmite zahtev   →   ovde 

Prijava za naknadu za koriscenje gradjevinskog zemljista
Preuzmite zahtev   →   za pravna lica   za fizička lica
     
Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru
Preuzmite zahtev   →   ovde 

Zahtev za povraćaj - preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog poreza
Preuzmite zahtev   →   ovde 

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za pravna lica
Preuzmite zahtev   →   ovde  

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za fizička lica/preduznetike
Preuzmite zahtev   →   ovde   

Prijava za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine
Preuzmite zahtev   →   ovde    

Zahtev - Promena adrese 
Preuzmite zahtev   →   ovde

Zahtev - Molba otudjenje prodaja nekretnine
Preuzmite zahtev   →   ovde


Zahtev - Izjava nasleđivanje
Preuzmite zahtev   →   ovde

Zahtev - Spisak osnovne dokumantacije
Preuzmite zahtev   →   ovde

Zahtev - Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga
Preuzmite zahtev   →   ovde

Zahtev - ZUP - Izjava prikupljanje podataka
Preuzmite zahtev   →   ovde

  

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА

 

 

Референтна каматна стопа НБС....важи од 11.02.2016. год...износи 4,25%

Референтна каматна стопа НБС....важи од 07.07.2016. год...износи 4,00% 

Референтна каматна стопа НБС....важи од 09.10.2017.год...износи 3,50%

Референтна каматна стопа НБС....важи од 14.03.2018.год...износи 3,25%

Референтна каматна стопа НБС....важи од 12.04.2018.год...износи 3,00%

Референтна каматна стопа НБС....важи од 11.07.2019.год...износи 2,75%

 

- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

- РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

инспектор канцеларијске контроле, Марић Славољуб
 Одсеку за наплату и пореско књиговодство, Марија Рајић
Инспектор теренске контроле - Симић Милутин

директни телефони су 035/567-401 и 035/569-243

Преглед прописа:
-Закон о пореском поступку и пореској администрацији
-Закон о финансирању локалне самоуправе
-Закон о буџетско ситему
-Закон о инспекцијском надзору
-Закон о порезима на имовину
-Закон о општем управном поступку
-Закон о планирању и изградњи
-Закон о заштити животне средине
-Закон о републичким административним таксама
-Закон о стечају
- Закон о привредним друштвима
-Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза
-Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга
-Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
-Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења Пореске управе о отпочињању, односно окончању пореске контроле
-Правилник о начину поступања Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате
-Правилник о пореском рачуноводству
-Правилник о начину утврђивања почетне вредности заплењене непокретности пореског обвезника
-Правилник о поступку са покретним стварима одузетим у току пореске контроле
-Паравилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
-Правилник о начину подношења пореске пријаве за порез наимовину преко јавног бележника

 

 

 

Поштовани су грађанине,

Пошована суграђанко,

Ваше мишљење нам је важно!

…да бисмо заједно одлучили у шта да улажемо и тиме градимо будућност наше општине.

Ви сте, као порески обвезник, кроз плаћање пореза на имовину, допринели да наша општина има средства да улаже у своју будућност. Желимо да нам кажете да ли сте задовољни радом наше општине, желимо да чујемо да ли бисте се укључили у одлучивање о томе на шта се троши општински буџет.

Кроз попуњавање ове кратке, анонимне анкете ће Ваш глас допринети да наше услуге ка Вама буду боље. Укључи се, ти се питаш!

Истраживање се спроводи у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“, а уз подршку Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије

http://cawi.ipsos.rs/sms3/indexCLT.php?projekatid=1801196801&tip_upitnikaid=13549

 

TRENUTNO NA SAJTU